Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad vertegenwoordigt u, als inwoner van de gemeente Overbetuwe. U kiest iedere vier jaar de raadsleden die uw belangen het beste kunnen vertegenwoordigen. Deze raadsleden bepalen op hoofdlijnen wat er gebeurt in de gemeente Overbetuwe.
De gemeenteraad bestaat momenteel uit negenentwintig leden, verdeeld over negen politieke partijen (fracties):

  • CDA - 7 zetels
  • Gemeentebelangen Overbetuwe - 4 zetels
  • OverBetuweNu - 4 zetels
  • D66 - 3 zetels
  • Burgerbelangen Overbetuwe - 3 zetels
  • VVD - 3 zetels
  • Groenlinks - 3 zetels
  • PvdA - 1 zetels
  • Christenunie - 1 zetel
  • De gemeenteraad vergadert in principe een keer per maand.

Burgerraadsleden zijn door de raad benoemd. Zij helpen de fracties met het politieke werk. Burgerraadsleden kunnen aan tafel zitten namens een fractie in de voorrondes, maar niet in de raadsvergadering. Elke fractie mag 3 of 4 burgerraadsleden hebben. Het aantal hangt af van de grootte van de fractie. Burgerraadsleden zijn, net als raadsleden, inwoner van Overbetuwe.

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Dat is zo in de wet bepaald. Als de burgemeester er niet is, wordt zij vervangen door een raadslid dat hiervoor door de raad benoemd is. Elbert Elbers is deze raadsperiode de eerste waarnemend raadsvoorzitter.

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij is leidinggevende van de griffie, de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt. De griffie zorgt ervoor dat raadsleden de stukken voor de vergadering kunnen lezen, dat ze kunnen vergaderen, opleiding en advies krijgen om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. U kunt bij de griffie terecht met vragen over bijvoorbeeld inspreken of hoe de politieke avonden verlopen. Als u geïnteresseerd bent in de lokale politiek kunt u zich bij de griffie opgeven als Gast van de raad. We nodigen u dan een keer uit voor een politieke avond waar u uitleg krijgt van de griffie en enkele raadsleden hoe de politiek in Overbetuwe werkt. griffie@overbetuwe.nl

De Rekenkamer van de gemeente Overbetuwe heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De Rekenkamer is samengesteld uit een externe voorzitter en twee leden. De rekenkamer wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.


De samenstelling van de rekenkamer is als volgt: de heer H. Smeets (voorzitter) en twee leden, de heren Julicher en Dankaart. De secretaris is mevrouw A. Raijmakers.