Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Voorzitterspoule:
Raadsleden zitten het raadspreekuur en de voorronden voor. Zij zijn technische voorzitters en leiden de vergadering. Ze doen niet mee aan de discussies. De burgemeester zit de raad voor. Dit is bepaald in de gemeentewet. Daarnaast kent ook het raadspreekuur een vaste voorzitter: de waarnemend raadsvoorzitter.


Agendacommissie:
Tijdens de politieke avonden maken we gebruik van deze voorzitterspoule. Deze poule bestaat uit acht voorrondevoorzitters. Per onderwerp bekijkt de agendacommissie wie dit gaat voorzitten. Afhankelijk van de verschillende voorzitterskwaliteiten wordt een keuze gemaakt. Zo kan de ene voorzitter goed een rondetafelgesprek voorzitten en voelt de andere voorzitter zich het meeste thuis bij financiële onderwerpen.


De voorzitters worden ondersteund door medewerkers van de griffie. De agendacommissie en bepaalt de agenda’s voor de politieke avond. Zij stellen ook vast wie welke vergadering gaat voorzitten.


Voorrondevoorzitters:

 • Mevrouw D. J.M. Vennis

 • Mevrouw E.C. Patelias-Pieks

 • Mevrouw J. Rouwenhorst

 • Mevrouw J. Hanekamp-Janssen

 • Mevrouw M.J. Mulder

 • De heer M.J. van Baak

 • Mevrouw J.L. Termorshuizen

 • De heer A.W. Schoneveld
De agendacommissie uit 2 raadsleden en de waarnemend raadsvoorzitter. Adviseurs zijn de raadsvoorzitters en de griffier:

 • Mevrouw M.J. Mulder

 • Mevrouw D.J.M. Vennis

 • Waarnemend raadsvoorzitter, tevens voorzitter van het presidium:

 • De heer E.A.W. Elbers
  Adviseurs:
  Burgemeester (raadsvoorzitter)
  Mevrouw D.E. van der Kamp (griffier)

De Politieke avond begint vanaf 19.00 uur met het raadspreekuur, tenzij er geen aanmeldingen zijn. Dan gaat het spreekuur niet door en start de avond om 19.30 met de raadsvergadering.
Het raadspreekuur bestaat uit twee onderdelen:

 • een podium voor inwoners om aandacht te vragen voor onderwerpen die (nog) niet op de agenda staan van de politieke avond;
 • rondvraag voor de raads- en burgerraadsleden.

Hoe kan ik als inwoner inspreken tijdens het raadspreekuur?
Voor inwoners gelden de volgende regels:

 • U kunt niet inspreken over:

a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen beroep of bezwaar openstaat of heeft opengestaan;
b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
c. een gedraging waarover een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 • Iedere inwoner die van het raadspreekuur gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk een werkdag voor de politieke avond voor 12.00 uur bij de griffie. Hij vermeldt daarbij zijn naam (email)adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.
 • Elke inspreker krijgt maximaal tien minuten het woord. Bij meer dan twee insprekers wordt de tijd evenredig verdeeld over de insprekers of kan een inspreker inspreken op een volgend raadspreekuur.
 • Binnen een maximale termijn van vijftien werkdagen krijgt de inspreker in ieder geval een procedureel antwoord over het vervolgtraject.

Inspreken voor raads- en burgerraadsleden

 • Een raads- of burgerraadslid met één of meer vragen voor het raadspreekuur moet deze schriftelijk voor 12.00 uur op de werkdag voor de politieke avond indienen bij de griffie.
 • Als de beschikbare tijd onvoldoende is om alle vragen te beantwoorden, worden de vragen op een schriftelijke manier afgedaan of wordt de beantwoording ervan verplaatst naar een volgend raadspreekuur.)

De waarnemend raadsvoorzitter is voorzitter van het raadspreekuur.

Inwoners kunnen een idee of plan met de raad bespreken


Heeft u een idee of plan dat u met de gemeenteraad wilt bespreken? Dat kan!
Het is voor inwoners vanaf 12 jaar (en vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en initiatieven van inwoners) mogelijk om een onderwerp met de raad te bespreken of een uitgewerkt plan aan de raad voor te leggen. We noemen dit inwonersagendering en inwonersinitiatief. Wel zijn daar een paar voorwaarden aan verbonden. De griffie kan u daar verder over informeren, dus maak gerust een afspraak voor een kopje koffie of thee op het gemeentehuis en dan bespreken samen wat voor u de beste manier is om uw plan of idee te realiseren. griffie@overbetuwe.nl/ telefoon: 140481

Gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt u, als inwoner van de gemeente Overbetuwe. U kiest iedere vier jaar de raadsleden die uw belangen het beste kunnen vertegenwoordigen. Deze raadsleden bepalen op hoofdlijnen wat er gebeurt in de gemeente Overbetuwe.


Uitvoering door college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders voeren het beleid uit dat door de gemeenteraad wordt bepaald. De gemeenteraad voert dus niet zelf het beleid uit, maar controleert of het college van burgemeester en wethouders datgene doet wat de raad wil. Daarmee is de gemeenteraad naast de vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente ook de controleur van het college.


Op de pagina van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt u meer informatie incl. een filmpje over wat de gemeenteraad precies doet; Wat doet de gemeenteraad? | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden


Raadsleden:

De gemeente Overbetuwe kent verschillende vormen van inspreekrecht. Voor alle vormen geldt dat u zich voor 12:00 uur op de werkdag voor de vergadering moet aanmelden. We horen dan graag waarover u wilt inspreken en vragen om uw naam, telefoonnummer en emailadres.
Voor alle vormen van in- of meespreken geldt dat het woord niet gevoerd kan worden over:

 1. Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan.

 2. Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

 3. Een gedraging waarover een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 4. Onderwerpen die niet op de agenda staan. (hiervoor kunt u terecht bij het raadsspreekuur)

 5. De vaste agendapunten, zoals de opening, vaststelling van de agenda, de ingekomen stukken en mededelingen.

  Heeft u vragen of is het u niet duidelijk? Neem gerust contact op met de griffie (griffie@overbetuwe.nl of telefoon 140481, dan kijken we graag samen met u naar de mogelijkheden.

  Inspreekrecht voorbereidende vergadering en informatiebijeenkomst
  Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord, ook als hij namens meerdere personen spreekt. Als er meer dan drie insprekers zijn verdeelt de voorrondevoorzitter de totale maximale spreektijd van 15 minuten over de insprekers.

  Meespreekrecht Rondetafelgesprek (RTG)
  Bij een RTG mogen inwoners aan tafel meespreken met de raads- en burgerleden. Voor de meespreker gelden dezelfde spelregels als voor de andere deelnemers aan de vergadering.
  In een Rondetafelgesprek met het college (RTGC) is er geen meespreekrecht.

  De technische uitlegsessie kent geen spreekrecht

  In de raadsvergadering is er alleen inspreekrecht op onderwerpen die niet in een voorbereidende vergadering zijn behandeld. Deze onderwerpen worden op de raadsagenda aangegeven met een *

In de vergadering van 11 januari 2022 heeft de gemeenteraad van Overbetuwe het veiligheidsprotocol vastgesteld. Met het vaststellen van het veiligheidsprotocol spreekt de raad uit dat agressie en geweld tegen raad en college onacceptabel is en dat er bij strafbare feiten aangifte wordt gedaan.


Burgemeester Hoytink-Roubos: “Inwoners zijn het niet altijd eens met de keuzes van raad of college. Soms zijn ze er ook boos over. En dat mag. Alle raads- en collegeleden zijn bereid om met inwoners in gesprek te gaan. Maar als dat niet op een respectvolle manier kan en boosheid overgaat in agressie, intimidatie of geweld, is de grens bereikt. Dan doe ik, namens de gemeente, aangifte. Het moet voor iedereen duidelijk zijn: handen af van mijn gemeenteraad en college.”


Tijdens de raadsvergadering legde raadslid Elvira Patelias-Pieks, namens de hele raad, een verklaring af. “Alle raads- en burgerraadsleden zijn de politiek ingegaan vanuit de overtuiging een positieve bijdrage te kunnen leveren aan deze gemeenschap. We gaan respectvol met elkaar en anderen om, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Agressie hoort daar niet bij. Daar hebben we niet voor gekozen en daar bedanken we zelfs voor. We steunen elkaar hierin, ongeacht de politieke kleur.”

Per 1 januari 2011 is de gemeente wettelijk verplicht om op www.overheid.nl haar regelgeving te publiceren.

Deze vinden plaats tijdens de ronde 2 vergadering. Deze vergaderingen hebben als werkwijze; het behandelen van voorstellen die besluitvorming vragen in de raadsvergadering. In de voorbereidende vergaderingen wordt dus zowel een inhoudelijke als een politieke discussie gevoerd. Allereerst staat in deze vergadering de vraag centraal of het voorstel klaar is voor besluitvorming in de raad. Is het voorstel duidelijk? Missen we bepaalde informatie? Het gaat erom of de raad op basis van het voorstel een besluit kan nemen. Daarnaast staat de vraag centraal wat de politiek vindt van het voorstel. Kunnen de meeste partijen instemmen met het stuk? Dan hoeft het in de raad niet meer besproken te worden en kan de raad direct een besluit nemen. Is een onderwerp politiek gevoelig en zijn de meningen sterk verdeeld, dan wordt het onderwerp ook nog besproken in de raad.
Inspreekrecht voorbereidende vergadering en informatiebijeenkomst
Voor de behandeling van een agendapunt kunnen inwoners gezamenlijk gedurende maximaal 15 minuten het woord voeren over de geagendeerde onderwerpen;
Een inwoner die wil inspreken moet zich uiterlijk voor 12.00 uur op de werkdag voor de vergadering aanmelden bij de griffie. Hij vermeldt daarbij zijn naam, (email)adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren;
Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord, ongeacht of hij inspreekt op meerdere onderwerpen en/of namens meerdere personen. Als er in totaal meer dan drie insprekers zijn verdeelt de voorrondevoorzitter de spreektijd evenredig over de insprekers. In bijzondere gevallen kan de voorzitter afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

Ontdek de politiek van Overbetuwe: word 'Gast van de Raad'
Vind je het leuk om een keer bij een raadsvergadering aanwezig te zijn? Dat kan altijd. De vergaderingen zijn openbaar. Je bent van harte welkom om deze te volgen vanaf de publieke tribune. Maar je kan je ook aanmelden als gast van de raad. Dan maak je van dichtbij kennis met de politiek van Overbetuwe.
Wat houdt 'Gast van de Raad' in?
Gast van de raad wordt een aantal keren per jaar gehouden en is een initiatief van de gemeenteraad om inwoners meer te betrekken bij de lokale politiek. Wie zijn de raadsleden van gemeente Overbetuwe en wat doen ze? Waar besluiten ze over? Hoe gaat de besluitvorming in z’n werk en kan je daar invloed op uitoefenen? Je hoort het als gast van de raad.
Het programma:
- 17.30 uur: Inloop met soep en broodjes
- 18.00 uur: Uitleg over hoe de raad werkt en een gesprek met twee raadsleden
- 18.55 uur: Ontmoeting met de burgemeester (of waarnemend raadsvoorzitter)
- 19:05 uur: Koffie/thee en informele kennismaking met de overige raadsleden
- 19.30 uur: Start voorronden (vanaf de publieke tribune vergadering bijwonen)
Interesse? Laat het weten!
Wil je een keer gast van de raad zijn? Laat ons weten dat je interesse hebt. Dat kan per mail via griffie@overbetuwe.nl of bel de griffie via telefoonnummer 14 0481. Meer informatie volgt na de aanmelding. Er worden maximaal 4 bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Deze gaan alleen door bij voldoende deelnemers.
Enkele reacties van eerdere gasten:
- ‘Nu zelf ervaren dat je de vergaderingen op een laagdrempelige manier kan bijwonen en dat de onderwerpen goed te volgen zijn.’
- ‘Leerzaam en informatief.’
- ‘Leuk eens een kijkje te nemen in de politieke arena.’
- ‘Interessant om onze vertegenwoordigers in actie te zien. Je wordt er zelf ook wijzer van en gaat meer over zaken en beslissingen nadenken.’

Informatiebijeenkomst
Deze vinden plaats tijdens de ronde 2 vergadering. Het gaat hierbij vooral om het geven van informatie. Dus geen politieke discussies, maar het geven van uitleg en beantwoorden van vragen staat centraal. Het initiatief voor een informatieavond kan verschillend zijn. Het college bereidt bijvoorbeeld een bestemmingsplan voor, de (nieuwe) WMO raad wil zich presenteren of de raad heeft een onderwerp waar ze over bijgepraat wil worden. Dit kan allemaal plaatsvinden tijdens een informatiebijeenkomst.  Of er spreekrecht is bij een informatiebijeenkomst ligt er aan hoe de bijeenkomst wordt ingevuld. Als dit wel het geval is gelden hier dezelfde regels voor inspreken als bij een voorbereidende vergadering.  Het kan zijn dat het college een aparte inloopavond houdt voor de inwoners of de raad kiest ervoor eerst geïnformeerd te worden zodat zij daarna met een goede basis het gesprek kunnen aangaan met de inwoner in een rondetafelgesprek.

Inwoners, raadsleden, organisaties en het college: allemaal hebben ze de gelegenheid eens in de twee weken met elkaar in gesprek te gaan tijdens de Politieke avond in Overbetuwe.
Politieke avond in een notendop
Een opsomming van de belangrijkste kenmerken:

 • De politieke avond vindt eens in de twee weken op een dinsdagavond plaats.

 • Hij bestaat eerst uit voorronden en twee weken later bestaat de avond uit een vragenhalf uur informatiememo's (voor raads- en burgerraadsleden), een raadspreekuur en een raadsvergadering. Daarna herhaalt deze cyclus zich.

 • Van 19.00 tot 19.30 uur is het vragenhalfuur informatie memo's. Hier kunnen raads- en burgerraadsleden de portefeuillehouder om uitleg vragen als een informatiememo of TIC daartoe aanleiding geeft. Het gaat hier om verhelderende vragen, niet om politieke vragen. De vragen mogen niet leiden tot een politiek debat.

 • Van 19.00 tot 19.20 uur is het raadspreekuur. Hier kunnen inwoners inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan van de politieke avond. Maar ook de raads- en burgerraadsleden kunnen dit raadspreekuur gebruiken voor het stellen van vragen.

 • Als er geen vragen ingediend zijn voor het vragenhalf uur en als er geen aanmeldingen zijn voor het raadspreekuur begint de avond om 19.30 uur met de raadsvergadering.

 • Er zijn vijf verschillende typen voorronden, die in principe openbaar zijn. De voorronden vinden parallel aan elkaar plaats.

 • Tijdens de voorronden staan alleen de begin-, pauze en eindtijd vast. Alle agendapunten worden binnen deze tijd behandeld, maar het is dus van te voren niet bekend hoe laat precies. En ongeacht of de behandeling van een onderwerp klaar is zal er altijd om 20.30 uur een pauze zijn.

  Totstandkoming agenda's
  De agenda’s voor de politieke avond worden bepaald door de agendacommissie. Zij stellen ook vast wie welke vergadering gaat voorzitten.

De raadsvergadering
De gemeenteraad bestaat momenteel uit negenentwintig leden, verdeeld over tien politieke partijen (fracties). De gemeenteraad vergadert in principe een keer per maand. Voor de vergaderingen wordt een agenda opgesteld door de agendacommissie. De agendacommissie beslist ook of een onderwerp moet worden voorbereid tijdens een van de voorronden tijdens de politieke avond. In de agendacommissie zitten de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en twee raadsleden.
Rol van de burgemeester
De burgemeester zit de raadsvergadering voor, maar heeft zelf geen stemrecht in de gemeenteraad.
Rol van de griffier
Verder is bij iedere raadsvergadering de griffier aanwezig. Zij zorgt ervoor dat de raadsleden de juiste vergaderstukken hebben en dat er een besluitenlijst wordt opgesteld.
Openbare vergaderingen
De vergaderingen van de gemeenteraad en de voorronden van de politieke avond vinden plaats in het gemeentehuis in Elst en zijn openbaar. U kunt de vergaderingen dus bijwonen. Tijdens de vergaderingen kunt u ook uw mening geven over de onderwerpen op de agenda; u kunt dan inspreken. Wilt u wat zeggen over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, dan kunt u een burgerinitiatief indienen. De griffie vertelt u hier graag meer over. Ook als u wilt inspreken of een burgerinitiatief wilt indienen, kunt u het beste contact opnemen met de griffie
Geen spreekrecht in raadsvergadering
Door de verschillende vormen van in- en meespreken in de voorronden, heeft de raadsvergadering geen spreekrecht. Het onderwerp kan op verschillende wijzen zijn besproken in de voorronden. De ‘meesprekers’ schuiven in een rondetafelgesprek aan tafel schuiven om in gesprek te gaan met de leden. Of de inspreker geeft zijn opmerkingen en meningen mee aan de raad in een hoorzitting. Of de inspreker maakt gebruik van het spreekrecht tijdens een voorbereidende vergadering.

De vergaderstukken van januari 2009 tot en met eind 2014 kunt u vinden in Pagefreezer. 
Bent u op zoek naar vergaderstukken van voor 2009 kunt u contact opnemen met de griffie.

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. De Rekenkamer onderzoekt:

 • Doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil?
 • Doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed?
 • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?
  Stukken Rekenkamer

Zowel de voorbereidende vergaderingen als de raadsvergaderingen worden live uitgezonden. U kunt deze vergaderingen ook op een later moment terug kijken. Dit kan via onderstaande link of door in de kalender de betreffende vergadering te openen.

Deze vinden plaats tijdens de ronde 2 vergadering. In deze bijeenkomst staat het delen van informatie, ideeën en opmerkingen centraal. In een RTG hebben de inwoners, verenigingen, deskundigen, etc. een belangrijke rol. Zij schuiven letterlijk aan tafel om in gesprek te gaan met de raads- en burgerleden. Er worden vragen gesteld en opmerkingen gedeeld, maar besluitvorming is nog niet aan de orde. De politiek heeft behoefte aan dit gesprek om zo de informatie boven tafel te krijgen die belangrijk kan zijn voor het verdere politieke besluitvormingsproces.
Meespreekrecht Rondetafelgesprek (RTG)

 • Een RTG en daarmee het meespreekrecht is altijd gekoppeld aan een bepaald onderwerp/agendapunt;

 • Een inwoner die wil meespreken moet zich uiterlijk voor 12.00 uur op de werkdag voor de vergadering aanmelden bij de griffie. Hij vermeldt daarbij zijn naam, (email)adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.

 • Voor de meespreker gelden dezelfde spelregels in verband met een orderlijk verloop van de vergadering als voor de andere deelnemers aan de vergadering.

  Voor alle vormen van in- of meespreken tijdens de voorronden geldt dat het woord niet gevoerd kan worden over:

 1. Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan.
 2. Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
 3. Een gedraging waarover een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
 4. Onderwerpen die niet op de agenda staan.
 5. De reguliere agendapunten, zoals de opening, vaststelling van de agenda, het in- en meespreekrecht, de ingekomen stukken en mededelingen.

Technische uitlegsessie
Deze vinden plaats tijdens de ronde 2 vergadering. Het doel is het vragen en geven van technische informatie over specifieke onderwerpen. Te denken valt aan onderwerpen zoals de begroting, nieuwe wetgeving, grondexploitaties. Het gaat om complexe onderwerpen waar de raad veel mee te maken krijgt. Deze bijeenkomsten kunnen verschillende vormen hebben, zoals een training of een inloopspreekuur voor technische vragen over de begroting.
De technische uitlegsessie kent geen spreekrecht.
In deze bijeenkomsten worden bijvoorbeeld trainingen gegeven, vindt een inloopspreekuur plaats over de begroting of kunnen raads- en burgerraadsleden technische vragen stellen over een bepaald onderwerp. Het is moeilijk om in dit soort technische bijeenkomsten spreekrecht een plek te geven. Ook kan een onderwerp verder in het proces nog in een voorronde aan de orde komen waarbij gebruik kan worden gemaakt van het spreekrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de begroting.

Wat kosten de onderzoeken en wie betaalt ze?
De Rekenkamer beschikt, vanuit de jaarlijks door de raad vastgestelde begroting, over een structureel budget van € 45.000 per jaar. Jaarlijks verantwoordt de Rekenkamer de besteding van haar budget in haar jaarverslag.
Wie controleert de Rekenkamer?
De Rekenkamer legt haar onderzoeksplan jaarlijks ter kennisname voor aan de raad. Vanuit de onafhankelijke positie van de Rekenkamer vraagt de Rekenkamer niet om goedkeuring door de raad. Het jaarverslag van de Rekenkamer wordt aangeboden aan de raad waarop desgewenst door de Rekenkamer in een raadscommissie toelichting kan worden gegeven. Uiteindelijk zijn de raad en de inwoners van Overbetuwe de beoordelaars of de Rekenkamer voldoet aan haar doelstellingen.
Hoe krijgt de Rekenkamer alle noodzakelijke informatie?
In de Verordening gemeentelijke rekenkamer Overbetuwe 2023 is opgenomen dat de Rekenkamer moet kunnen beschikken over alle informatie van het bestuur die zij voor haar onderzoek nodig acht. In de regel richt de rekenkamer haar verzoek om informatie eerst op de ambtelijke organisatie. Indien dit niet toereikend is, zal zij zich richten tot het College van B & W en de gemeenteraad.
Brengt de Rekenkamer tijdens de uitvoering van een onderzoek hierover informatie uit?
Nee. De resultaten van een onderzoek worden openbaar met de publicatie van het (eind)rapport. Wel kan de Rekenkamer indien gewenst de gemeenteraad tussentijds informeren over de voortgang.
Controleert de Rekenkamer de jaarrekening van de gemeente en de gemeentelijke diensten en bedrijven?
Nee, de controle van de betreffende jaarrekeningen wordt in opdracht van de gemeenteraad door de externe accountant uitgevoerd.
Stukken Rekenkamer

Er zijn vijf verschillende typen voorronden, die in principe openbaar zijn:

 • hoorzitting

 • rondetafelgesprek

 • informatiebijeenkomst

 • technische uitleg

 • voorbereidende vergadering

  De voorronden vinden parallel aan elkaar plaats. Eén raads- of burgerraadslid per partij neemt deel aan de voorronden. Op deze manier is er genoeg ruimte voor onder meer inwoners, instellingen en verenigingen om aan te schuiven.
  U kunt tijdens deze ronden inspreken en meespreken om uw idee, mening of opmerking aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Neem hiervoor contact op met de griffie.

De raad stelt elk jaar zijn eigen vergaderschema vast. Daarin staat wanneer de raadsvergaderingen en de politieke avonden met voorronden plaats vinden. Deze vergaderingen (en de stukken) staan ook bij https://overbetuwe.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Deze vinden plaats tijdens de ronde 2 vergadering. Bij een hoorzitting staat aan de ene kant het horen van de inspreker centraal. Aan de andere kant hebben de raads- en burgerraadsleden de mogelijkheid aanvullende vragen te stellen. Een hoorzitting wordt vooral gehouden bij grote of ingewikkelde onderwerpen; een bepaald onderwerp heeft een grote politieke lading of er spelen veel verschillende soorten belangen. In een hoorzitting is er (meer) de tijd om van alle insprekers, van inwoner tot deskundige, hun verhaal te horen en door te vragen. Er vindt geen discussie plaats. Alle informatie die naar voren komt, kunnen de raads- en burgerraadsleden gebruiken bij besluitvorming in de toekomst.
Inspreekrecht hoorzitting

 • Een hoorzitting is altijd gekoppeld aan een agendapunt waarbij inwoners gezamenlijk gedurende maximaal 60 minuten het woord kunnen voeren;

 • Een inwoner die wil inspreken moet zich uiterlijk voor 12.00 uur op de werkdag voor de vergadering aanmelden bij de griffie. Hij vermeldt daarbij zijn naam, (email)adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren;

 • Elke inspreker krijgt maximaal 5 minuten het woord, ongeacht of hij inspreekt namens meerdere personen. Als er in totaal meer dan 12 insprekers zijn verdeelt de voorrondevoorzitter de spreektijd evenredig over de insprekers. In bijzondere gevallen kan de voorrrondevoorzitter afwijken van de maximale lengte van de spreektijd;

 • Na de mondelinge toelichting(en) door de inspreker(s) kunnen de raads- en burgerraadsleden gezamenlijk voor ten minste 30 minuten aanvullende vragen stellen.

  Kortom: een hoorzitting, zoals alle voorronden, kan maximaal 1 ½ uur duren. Hierbij is maximaal 60 minuten gereserveerd voor het spreekrecht en maximaal 30 minuten gereserveerd voor het stellen van vragen door de raads- en burgerraadsleden.